IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

Registration Terms & Rules
In order to proceed, you must agree to the following:
1. რეგისტრაცია
ფორუმზე დარეგისტრირება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს, რომელიც ეთანხმება ფორუმის წესებს. აკრძალულია ერთი მომხმარებლის მიერ რამდენიმე ანგარიშის დარეგისტრირება.
აკრძალულია მომხმარებლების პირადი ინფორმაციის (ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, ...) სარეკლამო მიზნებში გამოყენება.
ფორუმის წევრებმა საიდუმლოდ უნდა შეინახონ პირადი პაროლი... აკრძალულია პირადი პაროლის სხვისთვის გადაცემა, ან სხვისი პაროლის გამოყენება.
ფორუმის ყველა წევრი ვალდებულია პაროლი საგულდაგულოდ შეარჩიოს, რათა არ მოხდეს მისი ანგარიშით არასანქცირებული სარგებლობა.

1.2. ნიკი.
აკრძალულია ისეთი სამომხმარებლო სახელის რეგისტრაცია, რომელიც შეიცავს საიტების და სერვერების სახელებს, სარეკლამო ინფორმაციას, უცენზურო სიტყვებსა და გამოთქმებს, რეკლამას, საქართველოს კონსტიტუციისა, საერთაშორისო ნორმების და კლუბის ან მისი წევრის საზიანო, შეურაცხმყოფელ სიტყვას ან ფრაზას.
სამომხმარებლო სახელი (ნიკი) უნდა შეიცავდეს მხოლოდ და მხოლოდ ლათინური ანბანის ასოებს და ციფრებს. დაუშვებელია სამომხმარებლო სახელში ნებისმიერი სხვა სიმბოლოს გამოყენება გარდა ჰარისა (space), წერტილისა და ქვედა ხაზის.
ნიკის შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ავტორი ითხოვს ნიკის სახელით და გვარით ჩანაცვლებას.

1.3. ავატარი
ყველას ვისაც სურს ავატარებზე იქონიოს რაიმე იდეოლოგიის მატარებიელი სიმბოლიკა (ფაშისტური, სადისტური, სექტანტური და ა.შ.), არაეთიკური სახის ფოტოები, ასევე ყველას ვინც შეეცდება რომელიმე იდეოლოგიის გავრცელებას ფორუმზე ვაფრთხილებთ, რომ მიიღებენ შესაბამის სასჯელს (იხ. გაფრთხილებების და ბანების სილაბუსი) უცენზურო სიტყვებსა და გამოთქმების გამოყენება ავატარებზე ასევე ისჯება შესაბამისი სასჯელით (იხ. გაფრთხილებების და ბანების სილაბუსი).

1.4. რეკლამა
აკრძალულია სხვა საიტების რაიმე სახით რეკლამა ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე. ასეთი რეკლამები წაიშლება ხოლო ავტორი დაისჯება
(იხ. გაფრთხილებების და ბანების სილაბუსი).

2. თემები და კომენტარები
ყველა თემა განიხილება იმ განყოფილებაში, რომლის სათაურიც შეესაბამება მას. წინააღმდეგ შემთხვევში მოდერატორი გადაიტანს მას შესაბამის განყოფილებაში და კომენტარის ავტორს მისცემს წერილობით გაფრთხილებას.
აკრძალულია ისეთი თემების გახსნა, რომლებიც უკვე არსებობს ფორუმზე. ახალი თემის გახსნამდე მოიძიეთ იგი ფორუმის ძებნის საშუალებით. აკრძლულია ერთი და იგივე თემის სხვადასხვა განყოფილებაში გახსნა.
აკრძლულია ადმინისტარციის მიერ წაშლილი თემების განხილვა. ადმინისტრაციასთან დასაკავშირებლად გამოიყენეთ პ.მ-ი ან ელ-ფოსტა.

აკრძალულია არანორმატიული ლექსიკა, პირადი შეურაცხყოფა ფორუმის წევრების ან მესამე პირების მიმართ, რასისტული აზრების გამოხატვა, მოწოდება ძალისმიერი გზით მთავრობის დამხობისა, ეროვნებათაშორისო შუღლის გაღვივება, რაც აკრძალულია საქართველოს სისხლის სამართლისა და სამოქალაქო კოდექსის, ასევე საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით.
აკრძალულია ისეთი თემები და პოსტინგები, რომლებიც ქართული და უცხოური კულტურის, რელიგიის, ტრადიციების და მენტალიტეტის შეურაცხმყოფელია.

თემის სათაური მაქსიმალურად ინფორმატიული უნდა იყოს და მასში ნათლად უნდა ჩანდეს განსახილველი საკითხი.

კონკრეტული თემის განხილვისას აკრძალულია სხვა საკითხებზე მსჯელობა (ე.წ.ოფტოპიკები) ოფტოპიკების თავიდან ასაცილებლად შეგიძლიათ გახსნათ ახალი თემა თქვენთვის საინტერესო საკითხზე. კონკრეტულ თემაში მოყვანილი კომენტარის შეფასება ე.წ. “ოფტოპიკად” შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მოდერატორს და თემის ავტორს. ამ უკანასკნელის თხოვნის საფუძველზე, მოდერატორს შეუძლია თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება ოფტოპიკის წაშლის თაობაზე.

თემები, რომლებიც არ ატარებენ ზოგად საგანმანათლებლო ხასიათს, ან არ შეიცავენ მნიშვნელოვანი მოვლენის ამსახველ მასალას და განთავსებიდან ერთი თვის გასვლის შემდეგ, არ იქნება შემჩნეული აქტიურობა, მოდერატორის გადაწყვეტილებით განსახილველად გადავიდეს მოდერატორების ფორუმში, სადაც გადაწყდება თემის ბედი.

ფორუმის ადმინისტრაცია არ იძლევა გარანტიას ფორუმში გამოქვეყნებული “პირადი პოსტების” სიზუსტეზე და სარგებლიანობაზე. ყველა “პირადი პოსტი” წარმოადგენს მათი ავტორის აზრს და ფორუმის ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს მათ შინაარსზე.

თუ ფორუმის მომხმარებელი თვლის, რომ რომელიმე პოსტში მას მიაყენეს შეურაწყოფა, ის უნდა დაუკავშირდეს ელექტრონული ფოსტის ან პირადი შეტყობინების მეშვეობით მოდერატორს. მოდერატორი ან მოდერატორთა ჯგუფი თვითონ მიიღებს საჭირო ზომებს. მოცემულ რეაგირებას შესაძლოა დასჭირდეს დრო და ეს კარგად უნდა ესმოდეს ფორუმის მომხმარებელს.

გაფრთხილებების და ბანების სილაბუსი:

1) თემა რომელიც არ შეესაბამება განყოფილებას,
ან განყოფილებაში არსებული წესების დარღვევითაა გახსნილი
გადაგვაქვს შესაბამის განყოფილებაში
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე.
II - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე და Warn-ს 10%.
III - შემთხვევა - ბანი 1 დღით.
IV - და ყოველი მომდევნო შემთხვევა - ბანი 7 დღით.

2) თემა რომელიც გახსნილია პროვოკაციული მიზნით.
ვხურავთ თემას და გადაგვაქვს არქივში.
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე.
II - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე და Warn-ს 10%.
III - შემთხვევა - ბანი 1 დღით.
IV - და ყოველი მომდევნო შემთხვევა - ბანი 7 დღით.

3) ოფტოპიკი:
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე.
II - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით ან ღიად ფორუმზე და Warn-ს 10%.
III - შემთხვევა - ბანი 1 დღით.
IV - და ყოველი მომდევნო შემთხვევა - ბანი 7 დღით.

4) ნებისმიერი საკონფლიქტო და წინა საკონფლიქტო სიტუაცია
I - შემთხვევა - კამათის ყველა მონაწილეს გაფრთხილება ფორუმზე ან PM-ით და Warn-ს 10%.
II - შემთხვევა - კამათის ყველა მონაწილეს ბანი 1 დღით..
III - შემთხვევა - კამათის ყველა მონაწილეს ბანი 7 დღით.
IV - შემთხვევა - კამათის ყველა მონაწილე იბლოკება სამუდამოდ.

5) შეურაცხყოფა და უცენზურო სითყვები
I - შემთხვევა - ბანი 1 დღით.
II - შემთხვევა - ბანი 7 დღით.
III - შემთხვევა - სამუდამო ბანი

6) ფორმუზე კლონის დარეგისტრირება
ყველა კლონი იშლება, რჩება მხოლოდ ძირითდი ანგარიში.
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით და Warn-ს 10%, (კლონი იშლება).
II - შემთხვევა - ბანი 3 დღით ძირითად სახელზე და IP-ზე,(კლონი იშლება).
III - შემთხვევა - ბანი 1 თვით ძირითად სახელზე და IP-ზე,(კლონი იშლება).
IV - შემთხვევა - სამუდამო ბანი ძირითად სახელზე და IP-ზე

7) სხვა საიტების რეკლამირება ადმინისტრაციასთან შეთანხმების გარეშე
I - შემთხვევა - გაფრთხილება ფორუმზე ან PM-ით და Warn-ს 10%.
II - შემთხვევა - ბანი 1 დღით..
III - შემთხვევა - ბანი 7 დღით.
IV - შემთხვევა - სამუდამო ბანი.

8) განსაკუთრებით მძიმე დარღვევის შემთხვევაში
მოდერატორს უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ ზემოაღნიშნული საფეხურების გამოტოვებით გამოიყენოს უფრო მკაცრი სანქცია (დაბლოკვა პირდაპირ 1 თვით ან უფრო მეტი) და ამის შესახებ განაცხადოს საიტის დახურულ თემაში.

9) ყველას ვისაც სურს ავატარებზე იქონიოს რაიმე იდეოლოგიის მატარებიელი სიმბოლიკა (ფაშისტური, სადისტური, სექტანტური და ა.შ.),არაეთიკური სახის ფოტოები
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით და Warn-ს 10%.
II - შემთხვევა - ბანი 1 თვით.
III - შემთხვევა - ბანი 1 თვით ძირითად სახელზე და IP-ზე.

10) ვინც შეეცდება რომელიმე იდეოლოგიის გავრცელებას ფორუმზე
I - შემთხვევა - გაფთხილება PM-ით, 50% ვორნს და 3 დღიანი ბანი.
II - შემთხვევა - ბანი 1 თვით.
III - შემთხვევა - სამუდამო ბანი IP მისამართზე და ექაუნთის გაუქმება.

11) თემები და პოსტინგები, რომლებიც ქართული და უცხოური კულტურის, რელიგიის, ტრადიციების და მენტალიტეტის შეურაწმყოფელია (ფაშისტური, სადისტური, სექტანტური, რასისტული, არაეთიკური და ა.შ. კომენტარები)
I - შემთხვევა - 3 დღიანი ბანი.
II - შემთხვევა - ბანი 1 თვით.
III - შემთხვევა - სამუდამო ბანი IP მისამართზე და ექაუნთის გაუქმება.

12) საიტის შეურაცხყოფა, უპატივცემულობა, ცრუ ინფორმაციის გავრცელება
I - შემთხვევა - ბანი 1 თვით.
II - შემთხვევა - ბანი 6 თვით
III - შემთხვევა - სამუდამო ბანი

13) საპროტესტო თემები
ასეთი თემები იხურება გაფთხილების გარეშე
I - შემთხვევა - გაფრთხილება PM-ით და Warn-ს 10%.
II - შემთხვევა - ბანი 3 დღით .
III - შემთხვევა - ბანი 1 თვით .

მიღებული ვორნი მოქმედებს 1 თვის განმავლობაში და ამის შემდეგ ჩამოწერას ექვემდებარება

მოდერატორი ვალდებულია:

1) მოუწოდოს ფორუმელებს წესების დაცვისკენ და აღკვეთოს კონფლიქტური სიტუაციების წარმოქმნა
2) ყველა სადაო საკითხზე გახსნას თემა ან გამოკითხვა მოდერატორების განყოფილებაში და გადაწყვეტილება მიიღოს სხვა მოდერატორებთან ერთდ.
3) ყველა ფორუმელს შეუძლია გაასაჩივროს მოდერატორის მიერ განხორციელებული სანქციები. თუ რომელიმე მოდერატორი მიიღებს საჩივრის წერილს, ვალდებულია გახსნას თემა მოდერატორების განყოფილებაში, სხვა მოდერატორებთან ერთად განიხილონ და ერთად მიიღონ საბოლოო გადაწყვეტილება.
4) განსაკუთრებით მძიმე დარღვევის შემთხვევაში მოდერატორი ვალდებულია მომხდარის შესახებ დეტალურად შეატყობინოს ადმინისტრაციას.
5) თვალყური ადევნოს კლონებს და კლონის აღმოჩენის შემთხვევაში დაწეროს აღნიშნულის შესახებ მოდერატორების განყოფილების შესაბამის თემაში და მიწეროს სუპერმოდერატორს კლონის წაშლის ან IP მისამართის დაბლოკვის მოთხოვნით.
6) მოდერატორებმა უნდა იმუშაონ შეთანხმებულად და არ შეუშალონ ერთმანეთშ ხელი. როცა ერთი მოდერატორი არკვევს რამე კონკრეტულ საკითხს, მეორე არ უნდა ჩაერიოს თუ ამას თვითონ მოდერატორი არ მოითხოვს.

ზევით მოყვანილი წესების გარდა ადმინისტრაცია, საიტის ინტერესებიდან გამომდინარე, იტოვებს უფლებას ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე წაშალოს ნებისნიერი პოსტი, თემა, ფოტო და ა.შ.
ასევე გაუფთხილებლად და ახსნის გარეშე გააუქმოს ნებისმიერი ექაუნთი!
Lo-Fi Version Time is now: 17th July 2018 - 06:04 AM